Chương trình ca nhạc mừng kỷ niệm lần 07 ẨM THỰC 316